sf7df8f}F, @ r}t . /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L, zLtnlgjf;df cfof]lht g]kfn r]Da/ ckm sd;{sf] &)cf}F jflif{s pT;j ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ug'{x’Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शक्तिपीठमा पूजा गर्न आज काभ्रे जाँदैछिन् । पलाञ्चोक भगवतीमा पूजा गर्न उनी काभ्रे जान लागेकी हुन् ।

उनी हेलिकप्टर चढेर काभ्रे जान लागेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको आगमनलाई मध्यनजर गरी काभ्रेको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय